Flower of Life massage hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Ik doe er daarom alles aan wat in mijn vermogen ligt om persoonlijke gegevens en informatie te beschermen. Dit betekent ook dat persoonlijke gegevens nooit zonder toestemming van betrokkene aan derden worden verstrekt, ook niet aan naaste familie. In deze privacy verklaring wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens.

Contactgegevens:

Anja van Lochem

anja@floweroflifemassage.nl

floweroflifemassage.nl

Haaghweg 2

6942 GP Didam

06-23220861

De belangrijkste beloftes van Flower of Life massage:

 • Je persoonlijke gegevens bescherm ik alsof het die van mezelf zijn
 • Je persoonlijke gegevens gebruik ik alleen voor de in deze privacyverklaring omschreven doeleinden
 • Ik bewaar je gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken.
 • Je persoonlijke gegevens deel ik nooit zonder gegronde reden met andere partijen en altijd pas na instemming van jou

Flower of Life massage houdt een registratie bij van door jou verstrekte persoonlijke gegevens. Op deze registratie is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die eventueel toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de klant.

Welke persoonsgegevens verwerkt Flower of Life massage?

Flower of Life massage verzamelt alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor een correcte en doeltreffende bedrijfsvoering en dienstverlening.

Flower of Life massage kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Geboortedatum
 • Geslacht

Flower of Life massage verwerkt nooit gegevens die niet noodzakelijk zijn voor een correcte bedrijfsvoering en levering van de betreffende dienst aan jou.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Klantdossiers  bevinden zich op een afgesloten gedeelte op mijn beveiligde computer en na een back-up, op een externe harde schijf. Deze gegevens zijn beveiligd met een wachtwoord en alleen door mij benaderbaar.

In het klantdossier verwerk ik alleen noodzakelijke informatie, zoals:

 • Gegevens over de gezondheid
 • De hulpvraag
 • Het behandelplan
 • De uitgevoerde zorg
 • De evaluatiegegevens
 • Eventueel een afspraak met andere hulpverleners
 • Aanvullingen die je als cliënt wenselijk acht

Gegevens uit je dossier kunnen voor de volgende doeleinden gebruikt worden:

 • Uitsluitend op jouw uitdrukkelijke verzoek wordt informatie uit je dossier gedeeld met derden. In dat geval stem ik tevoren met je af welke informatie hoe gedeeld wordt en met wie.
 • Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier worden gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Mocht er een data-lek zijn heb ik daarvoor een meldplicht bij de Autoriteit Persoonsgegevens en zal ik daarnaar handelen en indien nodig jou als klant, daarvan op de hoogte brengen.

Wil je je dossier inzien, stuur dan een mail naar anja@floweroflifemassage.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage echt door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservice nummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

De bewaartermijn die ik hanteer voor het klantdossier is de wettelijke termijn van 10 jaar. Hierna worden de dossiers vernietigd.

Mijn website en/of diensten heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met me op via anja@floweroflifemassage.nl, dan verwijder ik deze informatie.